INFORMACIJE

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Općina Čaglin javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Čaglin na sljedeće moguće načine:

    putem telefona na broj: +385 (0)34 221 017

    putem faksa na broj: +385 (0)34 221 127

    elektroničkom poštom službeniku za informiranje: opcina-caglin@po.t-com.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

    poštom na adresu: Općina Čaglin, Kralja Tomislava 56 e, 34350 Čaglin, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

    osobno na adresu: Općina Čaglin, Kralja Tomislava 56 e, 34350 Čaglin, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

Kliknite mišem za preuzimanje:

Obrazac_2 Zahtjev_za_pristup_informacijama

Obrazac_3_Zahtjev_za_dopunu_ili_ispravak_informacije

Obrazac_4_Zahtjev_za_ponovnu_uporabu_informacija

Službenik za informiranje:

Verica Brblić

Općina Čaglin, Kralja Tomislava 56 E, 34350 Čaglin

Tel.: +385 (0)34 221 017

Fax: +385 (0)34 221 127

E-mail službenika za informiranje: verica@opcina-caglin.hr, info@opcina-caglin.hr

Radno vrijeme službenika za informiranje: od 07:00 do 15:00 sati

Naknada za pristup informacijama

Općina Čaglin ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

    preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna

    preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna

    preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna

    preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna

    elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna

    elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna

    elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.

    pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna

    pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Općina Čaglin izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Pravo na pristup informacijama uređuju Opći propisi

Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13),

Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),

Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),

Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07),

Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12),

Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13),

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14),

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),

Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14),

Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10).

PROPISI EU

Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,

Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

INTERNI AKTI

Odluka o imenovanju službenika za informiranje,

Odluka o ustrojavanju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama,

Pravilnik o pristupu informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Čaglin,

Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,

Zahtjev za pristup informacijama,

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije,

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

IZVJEŠĆA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2014. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2013. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2012. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2011. godinu